Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Eğitim Bilimleri

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 45

Mehmet YILDIZ ORCID Icon,Nezihe TÜFEKCİ ORCID Icon

Yüz yüze ve Çevrimiçi Eğitimde Öğretmenlerin Öz-Yeterliliklerinin Strese ve Tükenmişliğe Etkisinde Öz-Şefkatin Aracılık Rolü

Yüz yüze ve çevrimiçi eğitim ayrımı covid-19 salgın döneminin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin bireysel özelliklerinin yanı sıra yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin ortaya çıkardığı durumlar farklı psikolojik sonuçlara neden olabilmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada yüz yüze ve çevrimiçi eğitimde öğretmenlerin öz-yeterliliklerinin strese ve tükenmişliğe etkisinde öz-şefkatin aracılık rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma Isparta ilindeki üç farklı kademedeki okulda görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir. İlkokul, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlere çevrimiçi hazırlanan anket formu iletilmiştir. Araştırmaya konu olan okullarda araştırmayı kabul eden öğretmenlerin katılımı sağlanarak 107 anket formuyla veri seti oluşturulmuştur. Veri seti SPSS paket programı aracılığı ile Process eklentisi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yüz yüze eğitimde öğretmenlerin öz-yeterliliklerinin strese ve tükenmişliğe etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte çevrimiçi eğitimde öğretmenlerin öz-yeterliliklerinin strese ve tükenmişliğe etkisinin olduğu hatta öz-şefkatin de bu etkide kısmi aracılık rolünün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlilik, öz-şefkat, iş stresi, tükenmişlik


The Mediating Role of Self-Compassion in the Effects of Teachers' Self-Efficacy on Stress and Burnout in Face-to-face and Online Education

The distinction between face-to-face and online education has emerged as a reflection of the covid-19 epidemic period. In addition to the individual characteristics of teachers, the situations created by face-to-face and online education can cause different psychological results. From this point of view, in this study, it was aimed to investigate the mediating role of self-compassion in the effect of teachers' self-efficacy on stress and burnout in face-to-face and online education. The research was carried out with the teachers working in three different schools in Isparta. An online questionnaire was sent to teachers working in primary, secondary and high schools. By ensuring the participation of all teachers in the schools that are the subject of the research, a data set was created with 107 questionnaires. The data set was analyzed using the Process plugin via the SPSS package program. As a result of the analysis, it was concluded that teachers' self-efficacy in face-to-face education did not cause stress and burnout. However, it has been concluded that teachers' self-efficacy in online education causes stress and burnout, and even self-compassion has a partial mediating role in this effect.

Keywords: Self-efficacy, self-compassion, job stress, burnout

Sayfa Aralığı: 43-60


Atıf İçin

Yıldız, M. & Tüfekci, N. (2023). The Mediating Role of Self-Compassion in the Effects of Teachers' Self-Efficacy on Stress and Burnout in Face-to-face and Online Education. Journal of Current Researches on Educational Studies, 13 (1), 43-60.


130