Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: Eğitim Bilimleri

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 59

Pınar ÇELİK DEMİRAY ORCID Icon,Yavuz DURAK ORCID Icon

Piyano Eğitimcilerinin Piyanoya Yardımcı Aparat Hakkındaki Görüşleri

Piyano eğitiminin başlangıç aşamasını oluşturan doğru duruş ve el pozisyonu, piyano eğitimcilerinin titizlikle üzerinde durduğu önemli bir süreci kapsar. Daha önce tasarlanmış ve uygulanmış olan “Piyanoya Yardımcı Aparat” (PİYAP) hakkında piyano eğitimcilerinin deneyimlerine dayalı olarak görüşlerinin alınması ve tasarımın piyano eğitimindeki yerinin berlirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca piyano eğitiminde PİYAP’ın kullanımına yönelik olumlu- olumsuz yönlerinin belirlenmesi bakımından araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla, ülkemizin eğitim fakültelerinde yer alan piyano eğitimcilerine 14 sorudan oluşan PİYAP görüşleri anketi uygulanmıştır. Ayrıca PİYAP hakkında elde edilen görüşlerle piyano eğitimcilerinin kıdem yılı arasındaki fark araştırılmak istenmiştir. Araştırmaya piyano eğitimi alan uzmanı 70 akademisyen katılmıştır. Anket öncesinde katılımcıların, PİYAP’a ilişkin tanıtım videosu izletilmiş, daha sonra anket sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Anketten elde edilen verilerin normallik dağılımlarına bakmak için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ancak verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Kıdem yılı değişkenine göre Kruskal-Wallis H testi uygulanmış ve bunun sonucunda anlamlı bir farka ulaşılmamıştır. Anket soruları betimsel olarak incelendiğinde ise, katılımcıların çoğunluğu (%85) PİYAP’a dair olumlu görüşlerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, Öğretim Teknolojileri, Tasarım Ar-Ge


Opinions of Piano Educators about Piano Auxiliary Apparatus

Correct posture and hand position, which is the beginning stage of piano education, covers an important process that piano educators meticulously focus on. It is aimed to get the opinions of the piano educators about the "Piano Assisting Apparatus" (PİYAP), which has been designed and applied before, and to determine the place of the design in piano education. In addition, it is thought that the research is important in terms of determining the positive and negative aspects of the use of PİYAP in piano education. Survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. For this purpose, PİYAP opinions survey consisting of 14 questions was applied to piano educators in education faculties of our country. In addition, the difference between the opinions obtained about PİYAP and the seniority years of piano educators was sought to be investigated. 70 academicians who are experts in piano education participated in the research. Before the survey, the participants were watched an introductory video about PİYAP, and then they were asked to answer the survey questions. The Kolmogorov-Smirnov test was applied to look at the normality distribution of the data obtained from the survey, but it was seen that the data were not normally distributed. Kruskal-Wallis H test was applied according to the variable of seniority, and as a result, no significant difference was reached. When the survey questions were analyzed descriptively, the majority of the participants (%85) stated their positive opinions about PİYAP.

Keywords: Piano Education, Instructional Technologies, Design R&D

Sayfa Aralığı: 125-140


Atıf İçin

Çelik Demiray, P. & Durak, Y. (2023). Opinions of Piano Educators about Piano Auxiliary Apparatus. Journal of Current Researches on Educational Studies, 13 (2), 125-140.


293