Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: Fizik

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 61

Ali YILDIZ ORCID Icon

Fizik Öğretmenlerinin Fiziksel Sabitlerin Öğretimi Hakkında Görüşleri

Çalışmanın amacı, fizik öğretmenlerinin fiziksel sabitleri içeren fizik konularının öğretiminde sabitlerle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Türkiye’nin doğusunda büyükşehir statüsünde olan bir ilin iki merkez ilçesinde bulunan beş devlet lisesinde görev yapan 2’si kadın ve 8’i erkek olmak üzere toplam 10 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından fiziksel sabitler hakkında hazırlanan üç açık uçlu sorunun bulunduğu bir görüş formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin düzenlenmesi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yazılan cevapların benzerlikleri dikkate alınarak belli kategoriler altında toplanmıştır. Fizik öğretmenlerinin gruplandırılan cevapları, cevapları yazan kadın, erkek ve toplam katılımcı sayıları her soru için ayrı hazırlanan ilgili tablolara aktarılmıştır. Ayrıca çalışma grubunu oluşturan 10 fizik öğretmeni arasından gönüllü ve zamanı müsait olan 5 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Mülakatlarda katılımcılar tarafından ortaya konulan görüşler incelenerek önemli ve ilginç olduğu düşünülen 4 görüş bulgular kısmında aynen verilmiştir. Fizik öğretmenlerinin “Sabit oldukları için herhangi bir açıklama yapılmıyor”, “Kaynak kitaplarda yazıldığı gibi açıklama yapılıyor ve sayısal değerleri aynen veriliyor” şeklinde yazdıkları cevaplar (60.0%), fiziksel sabitlerin öğretim sürecinde önemsenmedikleri iddiasını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel sabitler, fizik öğretmenlerinin görüşleri, fenomenoloji.


Opinions of Physics Teachers on the Teaching of Physical Constants

The aim of the study is to reveal physics teachers' views on constants in teaching physics subjects that include physical constants. The phenomenology approach, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group consists of a total of 10 physics teachers, 2 female and 8 male, working in five public high schools in two central districts of a province with metropolitan status in the east of Turkey. Data were collected using an opinion form containing three open-ended questions about physical constants prepared by the researcher. Descriptive analysis method was used to organize the data. Taking into account the similarities of the written answers, they were grouped under certain categories. The grouped answers of physics teachers, the number of men and women who wrote the answers and the total number of participants were transferred to the relevant tables prepared separately for each question. In addition, semi-structured interviews were held with 5 volunteers and free time participants among the 10 physics teachers who made up the study group. The opinions expressed by the participants in the interviews were examined and 4 opinions that were considered important and interesting were given verbatim in the findings section. Physics teachers' answers (60.0%) such as "No explanation is given because they are constants" and "Explanations are made as written in the reference books and their numerical values are given exactly" support the claim that physical constants are not taken into consideration in the teaching process.

Keywords: Physical constants, physics teachers' opinions, phenomenology.

Sayfa Aralığı: 141-150


Atıf İçin

Yıldız, A. (2023). Opinions of Physics Teachers on the Teaching of Physical Constants. Journal of Current Researches on Educational Studies, 13 (2), 141-150.


272